Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.


nummer 5 - september 2013

 
 

Thema / De medezeggenschapsraad en de raad van toezicht / VOO oneens met staatssecretaris Dekker

Iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, moet het interne toezicht op het bestuur goed regelen (functiescheiding tussen intern toezicht en het bestuur). De organisatievorm is daarbij vrij. Het is daarmee niet verplicht een afzonderlijke raad van toezicht in te stellen. Zo kan ook een deel van het bestuur statutair worden belast met het intern toezicht. Zodra echter een raad van toezicht wordt ingesteld heeft de medezeggenschapsraad een dubbel rol te vervullen.
Lees verder

 
 

De Juridische Casus / Rol MR bij fusie en grondslagwijziging van de school

De casus Een bevoegd gezag is van plan om 2 scholen te fuseren tot 1 school. Bij een fusie heeft de MR op grond van WMS artikel 10h een instemmingsbevoegdheid. Omdat het om een fusie van 2 scholen met verschillende denominatie gaat, namelijk een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school, leidt dit tot een grondslagwijziging van 1 van de scholen. Bij een dergelijke wijziging heeft de oudergeleding van de MR op grond van WMS artikel 13a een instemmingsbevoegdheid. Lees verder

 
 

Nieuws / De MR en de klachtenregeling

Onlangs is een onderzoek verschenen naar het functioneren van de klachtenregeling in het onderwijs. Hieruit blijkt dat bijna alle schoolbesturen een schriftelijke klachtenregeling hebben. Informatie hierover staat doorgaans in de schoolgids. Alle scholen zijn aangesloten bij een klachtencommissie, de meeste bij een landelijke klachtencommissie. In het voortgezet onderwijs wordt ook vaak gekozen voor een eigen klachtencommissie. Lees verder
 
 

Nieuws / Actieve rol MR bij de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Per 1 augustus 2013 is de wet onderwijstijd ingevoerd. Deze wet regelt dat in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs alle leerlingen 1040 uur onderwijs krijgen. In het examenjaar is dit 700 uur en in de overige leerjaren 1000 uur. In elk leerjaar mogen maximaal 60 zogeheten maatwerkuren (onderwijsactiviteiten die alleen voor bepaalde groepen leerlingen verplicht zijn) volledig meetellen als onderwijstijd. In het praktijkonderwijs geldt in alle leerjaren een norm van 1000 klokuren.
Lees verder
 
 

Nieuws / Rol MR bij starten peuterschool

Om te voorkomen dat kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen, wordt in diverse gemeenten voorschoolse educatie aangeboden aan peuters. De gemeente Amsterdam wil dit probleem serieuzer en ambitieuzer aanpakken en heeft een plan ontwikkeld waarin speelzaal, opvang en voorscholen samengaan in een nieuwe organisatie waar alle kinderen – dus ook die zonder taal – of ontwikkelingsachterstand - gebruik van kunnen maken. Deze nieuwe organisatie komt onder de verantwoordelijkheid van een basisschool. Lees verder

 
 

Nieuws / Achterban informeren over passend onderwijs

De voorbereidingen voor de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn in volle gang. De schoolbesturen zijn druk met het bestuurlijk vormen van de samenwerkingsverbanden. Een klein deel is inmiddels opgericht. De rest moet er voor 1 november 2013 formeel zijn. Ondertussen is het samenwerkingsverband begonnen met het opstellen van het ondersteuningsplan voor de regio. En als het goed is, is er op school inmiddels gesproken over het schoolondersteuningsprofiel. Tijdens de bespreking van de voortgang van passend onderwijs in de Tweede Kamer werd vooral gevraagd naar de betrokkenheid van ouders en personeel bij de invoering van passend onderwijs. Die lijkt nog op een laag pitje te staan. Wat kan je hier als MR mee doen?
Lees verder
   
 

Nieuws / Inschrijving WMS congres 2013 geopend

Medezeggenschap en passend onderwijs; 'van afstemming naar instemming' onder deze titel organiseert Onderwijsgeschillen samen met Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs op dinsdag 26 november 2013 het jaarlijkse WMS congres in de Reehorst in Ede. Dit congres, dat alweer voor de 7e keer wordt georganiseerd, is bestemd voor alle leden (G)MR’s (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR's, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden in het primair-, (voortgezet)speciaal- en voortgezet onderwijs. De titel zegt het al; het congres staat vooral in het teken van passend onderwijs, maar er is ook aandacht voor andere actuele thema’s die van belang zijn in het onderwijs en aansluiten bij vraagstukken waar u dagelijks binnen uw school en/of (G)MR mee te maken krijgt.Lees verder

 
 
Begeleiding en advies / MR-Regiobijeenkomsten over Krimp

In het najaar van 2013 organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zes regiobijeenkomsten over krimp voor medezeggenschapsraden. Adviseur Jeroen Peters verzorgt de regiobijeenkomsten. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen.
Lees verder
 
   
 
Begeleiding en advies / VOO servicekaart

Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
Lees verder
 
 

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)

Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
Direct bestellen

 
 

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar

De nieuwe MR werkmap bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro.

De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
Direct bestellen

 
 

Abonneer op VOOrOnderwijs!

Met een minimum aan inspanningen op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen uit de diverse geledingen van de onderwijswereld? Neem een abonnement op VOOrOnderwijs. VOORONDERWIJS levert u drie keer per week in één handzaam bericht de laatste onderwijsinfo per mail.
lees verder

 
 
Cursus voor schoolleiders / Nieuwe reeks trainingen voor goede medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren in het najaar van 2013 en in de winter van 2014 een nieuwe reeks trainingen over medezeggenschap voor schoolleiders. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Lees verder
 

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!

De nieuwe cursusdata in het najaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/scholing voor het complete overzicht. Van MR start, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen.

Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van deVereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar. Klik hier om u ook op de themabrief te abonneren.

Volgens onze gegevens hebben we toestemming om deze nieuwsbrief te sturen naar het volgende e-mailadres: %PERS_EMAIL%.
De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u af te melden.


Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500 Website: www.voo.nl