Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
De Vereniging Openbaar Onderwijs wenst u een zonnige en ontspannen zomervakantie!
afbeelding3   Thema | Zonder last of ruggespraak

In trainingen en scholing voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR) wordt vaak aandacht besteed aan het begrip 'zonder last of ruggespraak'. Hiermee wordt bedoeld dat een MR-lid door zijn of haar achterban niet kan worden gedwongen een bepaald standpunt in te nemen (last) en geen contact hoeft te hebben met de achterban voordat het MR-lid beslist (ruggespraak). Wie in de WMS of in de modelreglementen zoekt, komt de term zonder last of ruggespraak echter niet tegen. Waar komt hij vandaan, en op welke wijze hebben (G)MR-leden hier mee te maken?
bulletLees verder

  MR gaat over eigen reglement

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over wie het medezeggenschapsreglement goedkeurt: de MR of de GMR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat iedere MR zijn eigen reglement goedkeurt. Jurisprudentie hierover ontbrak tot nu toe. De PO-raad onderschrijft het standpunt van de VOO.
bulletLees verder

  WMS-Congres Medezeggenschap: sterker, beter, passend

Op woensdag 12 november 2014 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over jaarrekening en continuïteitsparagraaf

De VOO organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening 2013 en de continuïteitsparagraaf.

Woensdag 17 september 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 24 september 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  VOO: Informeer ouders en MR beter over passend onderwijs

Ouders en medezeggenschapsraden moeten meer worden betrokken bij wat passend onderwijs komend schooljaar voor hen gaat betekenen. Dat schrijft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteerde deze week over het plan van aanpak voor de verdere invoering van passend onderwijs.
bulletLees verder

  VOO geeft aanbevelingen op wetsvoorstel versterking medezeggenschap

Sinds enige tijd worden internetconsultaties gebruikt om reacties op wetsvoorstellen te verzamelen. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft gereageerd op een aantal voorgestelde maatregelen met betrekking tot de verbetering van de medezeggenschap.

bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | wijzigigen schoolkamp is wijziging van beleid

Jaarlijks gaan de oudste leerlingen van een school op kamp. In mei 2013 heeft de schooldirectie besloten het schooljaar 2013-2014 de groepen 7, 7/8 en 8 gezamenlijk op kamp te laten gaan. Dit schoolkamp heeft eind april 2014 plaatsgevonden. Tussen partijen is verschil van mening ontstaan over de vraag of het besluit om groep 7 te laten deelnemen aan het schoolkamp vooraf ter instemming aan de oudergeleding van de MR (OMR) moet worden voorgelegd. Op 7 maart 2014 heeft de OMR het geschil voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG).
bulletLees verder

  Geschillencommissie passend onderwijs eerder van start

Op verzoek van het ministerie van OCW biedt de Geschillencommissie passend onderwijs de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer passend onderwijs wordt ingevoerd, ad hoc geschillen te behandelen die er nu al zijn. Het gaat hierbij om geschillen over de toelating van een leerling met een extra ondersteuningsvraag tot het po, vo of (v)so.
bulletLees verder

  Scholing | MR-START voor nieuwe MR-leden

Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis van de bevoegdheden eens verversen? Kom ook naar een van de regionale MR-Start bijeenkomsten van de VOO. Daarmee geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een vliegende start. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  Scholing | MR-BASIS

Om meer invloed uit te oefenen en uw inspraak optimaal te benutten, kunt u deelnemen aan de nieuwe cursus MR basis (primair onderwijs). U maakt zich met deze complete cursus volledig vertrouwd met onder meer de WMS, de financiële gang van zaken op school en u leert wat er achter de getallen schuilgaat.

Kom dit najaar naar een van de 6 regionale cursussen MR BASIS.

bulletLees verder

  Scholing | MR-KRIMP

Komend schooljaar organiseert de VOO een aantal regiobijeenkomsten over krimp voor MR-leden. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. Krimp vereist een zorgvuldige aanpak van huisvesting, budgetten en formatieontwikkeling. In het bijzonder wordt gekeken naar de positie van de MR, de mogelijkheden van de MR om het beleid te beïnvloeden en de mogelijkheden om besluiten te wijzigen.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl