Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | De Groepsmedezeggenschapsraad

In veel delen van het land ontstaan zogenaamde scholenclusters, die beogen de samenwerking tussen twee of meer scholen zodanig te stimuleren dat de onderwijskwaliteit op die scholen wordt versterkt. Gebruik maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten, eenduidige aansturing door een meer-scholen directeur en winst behalen uit organisatorische samenwerking zijn enkele motieven om de clusters in te richten. Ook op het gebied van de medezeggenschap gebeurt er veel binnen die clusters. Zo worden er clustermedezeggenschapsraden ingesteld, die de belangen van de scholen binnen dat cluster behartigen.
bulletLees verder

  Uitbreiding bevoegdheid (G)MR bij onderhoud van de school

Per 1 januari 2015 wordt het schoolbestuur verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds naar de schoolbesturen overgeheveld. De overdracht van het buitenonderhoud gaat zonder overgangsrecht of wettelijke instructies. Zowel de schoolbesturen als de medezeggenschapsorganen moeten dus goed opletten.
bulletLees verder

  Presentatie project versterking medezeggenschap

Tijdens het landelijke WMS-congres op 12 november vindt de presentatie plaats van het Project versterking medezeggenschap. De afgelopen tijd zijn zes handreikingen geschreven die bestemd zijn voor leden van medezeggenschapsraden en het bevoegd gezag. Het doel van deze handreikingen is om de medezeggenschap op school te verbeteren.

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomsten voor MR over Begroting 2015 en Meerjarenperspectief

De VOO organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief. Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op onder meer de financiën van scholen, zoals de lumpsumfinanciering en de prestatiebox.

Maandag 24 november 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Dinsdag 2 december 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  Nieuw aanbod Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs gaat dit schooljaar door met advisering en begeleiding van de ondersteuningsplanraden binnen passend onderwijs. De nadruk ligt op de interne organisatie van de ondersteuningsplanraden, hun communicatie met de achterban en het volgen van de ontwikkeling of verder invullen van het ondersteuningsplan.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | MR adviseert negatief over ontslag en benoeming schoolleider

Op grond van WMS artikel 11 onder h heeft de MR een adviesbevoegdheid bij de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. In deze casus adviseert de MR twee keer negatief.
bulletLees verder

  Nieuwe VOO-brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk.
bulletLees verder

  Wetsvoorstel Variawet geeft wijzigingen in WMS en bevoegdheden OPR

Het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so is in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband.

bulletLees verder

  VOO zoekt trainers medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is op zoek naar nieuwe trainers voor het scholingsaanbod medezeggenschap. De VOO organiseert veel cursussen en trainingen voor medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs.

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst MR en het schoolplan

U krijgt als MR-lid komend schooljaar te maken met het schoolplan 2015-2019. Daarom organiseert de VOO twee voorlichtingsbijeenkomsten over de inhoud en de totstandkoming van het schoolplan en over de rol en invloed van de MR.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl