Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | De MR en de vrijwillige ouderbijdrage

Onlangs heeft de Tweede Kamer aandacht besteed aan een rapport van de Inspectie over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarbij kwamen aan de orde de al dan niet correct gecommuniceerde vrijwilligheid van deze bijdrage en wie over de hoogte en besteding ervan nu eigenlijk beslist. In de WMS is in artikel 13 lid 1 onder c beschreven dat de ouder-leerling-geleding van de medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid toekomt bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Maar is dat in alle situaties ook werkelijk het geval?
bulletLees verder

  Sander Dekker wijst op het belang van sterke medezeggenschapsraden

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) spreekt zich in een recent opgenomen video onomwonden uit voor sterke medezeggenschapsraden. Volgens Dekker wordt het onderwijs écht beter van opbouwende kritiek. Tegelijkertijd stelt hij vast dat bestuurders het niet altijd makkelijk vinden om zich open te stellen voor kritiek. Medezeggenschap wordt dan als een noodzakelijk kwaad gezien waar ze zo min mogelijk mee willen doen. Dekker acht dit een gemiste kans.
bulletLees verder

  Handreiking medezeggenschap IKC

De helpdesk van de VOO krijgt veel vragen over het vormgeven van de medezeggenschap in een integraal kindcentrum. Onlangs is een brochure verschenen die drie modellen bevat om de MR van een school en de OC (oudercommissie) van de opvang te integreren.

bulletLees verder

  GMR: enquête passend onderwijs onder MR-en

Wat is de stand van zaken in de scholen in het kader van passend onderwijs? Een GMR van een schoolbestuur met meer dan 30 basisscholen wil dat graag weten en ontwikkelde een enquête die nu voor iedereen beschikbaar is.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Te weinig info voor MR om te kunnen adviseren

Op een school moet een interim-directeur worden aangesteld en de MR wordt om advies gevraagd. De MR adviseert negatief omdat hij te weinig informatie heeft gekregen en ook te weinig tijd. Het bevoegd gezag legt het advies van de MR naast zich neer en besluit om de interim- directeur aan te stellen. De MR dient daarop een adviesgeschil in bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG).
bulletLees verder

  Handreikingen voor goede medezeggenschap gepubliceerd

Het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’ heeft zes handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen over het vormgeven van goede medezeggenschap. De handreikingen zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomsten voor MR over Begroting 2015 en Meerjarenperspectief

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief. Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op onder meer de financiën van scholen, zoals de lumpsumfinanciering en de prestatiebox.

Dinsdag 17 maart 2015 | Lelystad | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst MR en de CAO 2014

De Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) 2014 is een feit. U wordt op hoofdlijnen meegenomen door de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord. Afspraken die keuzemogelijkheden bieden. Keuzes die effecten hebben. En wat is de rol van de MR hierin? De CAO in relatie tot schooltijden, onderwijstijden en vakantieroosters….. effecten die direct en indirect ook ouders raken. En wat zegt deze CAO over de facilitering van MR-leden?

Woensdag 25 maart 2015 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur (voor voor personeelsgeleding)

bulletDeelnemen? Stuur dan een e-mail naar scholing@voo.nl

  MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl