Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief

afbeelding3   Thema | De MR en het formatieplan

In het voorjaar staat bij veel medezeggenschapsraden het formatieplan op de agenda. Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per salarisschaal. De personeelsgeleding van de MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het formatieplan.

bulletLees verder

  Lyceum mocht GMR-lid niet ontslaan

De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt van de voorzitter van de GMR van het Stedelijk Lyceum in Enschede. De Raad - de hoogste rechterlijke instantie in ambtenarenzaken - stelt dat de voorzitter niet ontslagen had mogen worden omdat het ontslag samenhing met zijn functioneren als GMR-lid.

bulletLees verder

  Workshops Medezeggenschap tijdens VOO-congres
U kunt als deelnemer aan het VOO-congres op 22 april in Amersfoort deelnemen aan een van de volgende workshops. Voor leden van VOO is deelname gratis.

bulletLees verder

  Ondersteuning voor verbeteren medezeggenschap

Medezeggenschapsraden of besturen die hun medezeggenschap willen verbeteren kunnen tot het eind van dit kalenderjaar kosteloos advies of ondersteuning aanvragen.

bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Vervanging van de rekenmethode: wijziging van schoolplan?

De directie en het team van de school hebben besloten om in het schooljaar 2014-2015 een digitale rekenmethode in te voeren ter vervanging van de tot dan toe gehanteerde niet-digitale methode. Het bevoegd gezag en de meerderheid van de OMR verschillen van mening over de vraag of dit besluit is aan te merken als een wijziging van het schoolplan als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder b van het medezeggenschapreglement. De OMR heeft de LCG verzocht om hierover een oordeel te geven.
bulletLees verder

  Relatie MR en OPR beschreven

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft samen met het project Versterking medezeggenschap aandachtspunten geformuleerd over de relatie tussen de medezeggenschapsraden en de ondersteuningsplanraad van een samenwerkingsverband.

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst MR en de CAO 2014

De Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) 2014 is een feit. U wordt op hoofdlijnen meegenomen door de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord. Afspraken die keuzemogelijkheden bieden. Keuzes die effecten hebben. En wat is de rol van de MR hierin? De CAO in relatie tot schooltijden, onderwijstijden en vakantieroosters….. effecten die direct en indirect ook ouders raken. En wat zegt deze CAO over de facilitering van MR-leden?

bulletDeelnemen? Bekijk dan alle plaatsen en data

  MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl