Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief

afbeelding3   Thema | Verandering onderwijstijd VO en de rol van de MR

Er is lang gediscussieerd over veranderingen in de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, maar per 1 augustus a.s. wordt de onderwijstijd daadwerkelijk vereenvoudigd en gemoderniseerd. Met onderwijstijd worden activiteiten bedoeld die door de school bewust worden gepland en verzorgd. Dat zijn niet alleen de lessen, maar ook de activiteiten daar omheen als schoolreizen of excursies. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid over welke activiteiten meetellen als onderwijstijd.

bulletLees verder

  VOO kritisch over nieuw convenant sponsoring

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is kritisch over het nieuwe convenant sponsoring. In een brief aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA laat de VOO weten dat van een breed gedragen convenant, zoals staatssecretaris Sander Dekker stelt, geen sprake is. De VOO is als medeondertekenaar van het vorige convenant uit 2009 niet betrokken in de recente evaluatie en is als vertegenwoordiger van medezeggenschapsraden en ouderraden bovendien niet benaderd om het convenant opnieuw te ondertekenen. De VOO vindt dit een onbehoorlijke gang van zaken.
bulletLees verder

  Commissie behandelt 25 geschillen in 2014
In 2014 werden er 25 geschillen tussen schoolbesturen en medezeggenschapsraden behandeld door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Dat komt overeen met voorgaande jaren, waarin het aantal schommelde tussen 25 en 30 behandelde geschillen. Het merendeel van de geschillen in 2014 betrof instemmingsgeschillen (12 keer) en daarnaast zeven adviesgeschillen, drie interpretatiegeschillen, één reglementsgeschil en twee mediations.
bulletLees verder
afbeelding2   Uitspraken LCG | Wijziging bestemming vrijwillige ouderbijdrage

Op de scholen van een bevoegd gezag wordt de vrijwillige ouderbijdrage beheerd door de oudergeleding van de MR (OMR). In het kader van een fusie met een ander bevoegd gezag zijn voor alle scholen ouderverenigingen opgericht en wordt per school het saldo van de ouderbijdragen overgedragen aan de betreffende oudervereniging. Het bevoegd gezag verzocht de OMR in te stemmen met het voorgenomen besluit om de bestemming van de ouderbijdrage te wijzigen, hetgeen inhoudt de overdracht van de uit ouderbijdragen gegenereerde gelden aan de oudervereniging. De OMR onthoudt zijn instemming aan dit voorstel.
bulletLees verder

  Overzicht voor MR van relevante artikelen uit cao PO

De helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen van MR-leden over de gevolgen van de nieuwe cao PO. De wijzigingen hebben consequenties voor de medezeggenschapsraad, want voor flink wat beleidszaken is instemming van de personeelsgeleding vereist.

bulletLees verder

  Invloed van MR op tussenschoolse opvang

De helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over de organisatie van de tussenschoolse opvang in het primair onderwijs. Vanaf 1 augustus 2006 is het bevoegd gezag van iedere basisschool in Nederland verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Maar ook de medezeggenschapsraad heeft een rol bij die overblijfaanpak. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zegt in artikel 13.1 lid f dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid heeft bij de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.
bulletLees verder

  Quickstart Medezeggenschap

Wilt u met uw bestuurder een goede start maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16? Geef u dan op voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer afkomstig van verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)! Het kost u niets, want het ministerie van OCW heeft hier speciaal budget voor ter beschikking gesteld.

bulletLees verder

  MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl