Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief


Beste lezer,

Dit is de laatste themabrief medezeggenschap voor de zomervakantie. Wij wensen u alvast een goede vakantie toe en zullen u ook komend schooljaar weer informeren over actuele ontwikkelingen in de medezeggenschap.

Vereniging Openbaar Onderwijs


afbeelding3   Thema | Klachten tegen de MR

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig de vraag of een klacht tegen de medezeggenschapsraad (MR) mogelijk is. De vraagsteller is vaak niet tevreden over de communicatie of over een genomen besluit door de MR. De Helpdesk heeft daarom een nieuwe handreiking geschreven. Daarin wordt onder meer ingegaan op een recente klacht die is ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor Onderwijs (LKC) en de uitspraak van de commissie.

bulletLees verder

  MR heeft actieve rol bij sociale veiligheid

Op 1 augustus treedt de Wet sociale veiligheid op scholen in werking. Schoolbesturen moeten dan voor sociale veiligheid in hun scholen zorgen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. De wet is geen nieuwe wet, maar bestaat uit aanpassingen van andere wetten. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

• het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
• aanwijzen van een coördinator en aanspreekpunt voor het beleid tegen pesten;
• de monitoring van de sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen.
bulletLees verder

  Samenwerkingsverband krijgt verantwoordelijkheid voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs
Ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) gaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs vallen. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. De keuzes van de samenwerkingsverbanden worden opgenomen in het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad (OPR) wordt om instemming hierop gevraagd. 
bulletLees verder
afbeelding2   Uitspraken LCG | vermindering lesuren onderwijzend personeel

Vanwege financiële tekorten heeft het bevoegd gezag van een brede openbare scholengemeenschap begin 2013 het Reorganisatieplan 2013-2016 vastgesteld. Als belangrijkste doel van het plan formuleerde het bevoegd gezag het op peil brengen van het zogeheten weerstandsvermogen van de organisatie. Een van de middelen om dat doel te bereiken bestond uit het wijzigen van het taakbeleid voor het onderwijzend personeel (OP). Het belangrijkste onderdeel van deze wijziging was een geleidelijke verhoging van het maximaal aantal te geven lessen per (fulltime) docent.
bulletLees verder

  Positie ouders bij fusie of sluiting

Schoolbesturen worden geconfronteerd met de gevolgen van demografische krimp en het feit dat steeds meer ouders met hun kinderen in steden wonen. Samen met andere betrokkenen moeten de besturen inspelen op leerlingendaling en maatregelen nemen om voldoende onderwijs van goede kwaliteit te kunnen bieden. Schoolbesturen staan daarbij voor moeilijke keuzes: welke school blijft open en welke school kan beter sluiten? De schoolbesturen zijn verantwoordelijk, zij moeten beslissen.

bulletLees verder

  Schrijf u nu in voor de nieuwe Masterclass MR en FUSIE

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In de nieuwe VOO-Masterclass MR en FUSIE wordt specifiek ingegaan op positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie. De bijeenkomst is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten fuseren.
bulletLees verder

  Quickstart Medezeggenschap voor bestuurders en MR'en

Wilt u met uw bestuurder een goede start maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16? Geef u dan op voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer afkomstig van verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)! Het kost u niets, want het ministerie van OCW heeft hier speciaal budget voor ter beschikking gesteld.

bulletLees verder

  Nieuw in de MR? Volg ook MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  Een goede voorbereiding: MR en BEGROTING 2016

De begroting 2016 komt binnenkort aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad daarover een advies te vragen in deze financieel lastige tijden. Hoe krijgt u als MR-lid grip op de jaarlijkse cijferbrij zodat de medezeggenschapsraad een goed advies kan geven? De voorlichtingsbijeenkomst MR en Begroting 2016 en het Meerjarenperspectief geeft informatie en inzicht over de begroting 2016 en verdere jaren, zodat u zonder zelf een financieel specialist te zijn een goed advies kunt geven.

bulletLees verder

  Laat u op weg helpen met de CAO PO

De cao 2014 is een feit. De veranderingen raken veel zaken die in de MR worden besproken. Voor de personeelsgeleding van de (G)MR is het belangrijk om te weten welke gevolgen er zijn, bijvoorbeeld wanneer het gaat over schooltijden, onderwijstijd, vakantieroosters en taakbeleid. Bovendien raken deze gevolgen direct en indirect ook ouders. De nieuwe cao is een uitgelezen kans om als MR goede afspraken te maken met de schoolleiding over faciliteiten, het taakbeleid en de vakantieregeling. Tijdens de bijeenkomst MR EN CAO PO wordt u uitgebreid geïnformeerd en verder op weg geholpen.

bulletLees verder

  Hoe leest u de jaarrekening 2014?

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten MR en JAARREKENING in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf.

Elk schoolbestuur moet de jaarrekening ter informatie aan de (G)MR sturen. De jaarrekening is een vaststelling van het financieel beleid van het afgelopen jaar. Door gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheden kunt u invloed uitoefenen en eventuele financiële problemen vroegtijdig aan de orde stellen. Het beoordelen en het stellen van de goede vragen bij deze stukken is vaak lastig.

bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl