Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief


Beste lezer,

Dit is de eerste Themabrief Medezeggenschap van het nieuwe schooljaar. Veel berichten gaan over fusie van scholen. Dat is niet verwonderlijk gezien de toegenomen samenwerking tussen scholen als gevolg van krimp. Ook vindt u in deze themabrief twee nieuwe uitgaven van de VOO.

Wij wensen u een goed schooljaar.

Vereniging Openbaar Onderwijs


afbeelding3   Thema | Fusie: rol voor MR of GMR

In de praktijk heeft zowel de GMR als de MR een rol als het gaat om fusie van scholen. Maar deze rollen zijn wel verschillend. De GMR is aan zet wanneer zaken worden geregeld die alle scholen betreffen. Het spreidingsbeleid in krimpgebieden is daar een duidelijk voorbeeld van. Wanneer wordt gesproken over kwaliteit in relatie tot de gewenste minimale omvang van de school is het ook weer de GMR die hierover meedenkt. Wat te denken van de voornemens van staatssecretaris Dekker als het gaat om de richting-vrije planning. De gevolgen voor de scholen zullen, zeker wanneer de financiële consequenties duidelijk worden, mogelijk fusies in de hand werken. De wijze waarop een schoolbestuur met al die zaken omgaat is onderwerp van gesprek met de GMR.
.bulletLees verder

  Ondernemingskamer vernietigt uitspraak geschillencommissie

De Ondernemingskamer heeft een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) vernietigd. De kamer vond dat de LCG bij de uitspraak onvoldoende rekening had gehouden met de algemene rechtbeginselen.

Het bevoegd gezag dat betrokken was bij het geschil, legde zich niet neer bij de uitspraak van de LCG en ging in hoger beroep bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.
bulletLees verder

  Schoolbestuur opnieuw in ongelijk bij Ondernemingskamer
Een schoolbestuur is terecht in het ongelijk gesteld bij een geschil over een scholenfusie. Tot dat oordeel komt de Ondernemingskamer, die de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) bevestigde. Als gevolg van dalende leerlingenaantallen hebben veel schoolbesturen te maken met fusie of sluiting van scholen. Als een school met een andere school fuseert, heeft de MR hierbij een instemmingsrecht, inclusief de fusie-effectrapportage.
bulletLees verder
afbeelding2   Uitspraken LCG | Sluiting dislocatie of nevenvestiging

Een basisschool heeft een hoofdlocatie en een dislocatie. In het voorgenomen huisvestingsplan wil het bestuur de dislocatie opheffen zodat al het onderwijs voortaan op de hoofdlocatie wordt gegeven. Vanwege de onduidelijkheid over zijn bevoegdheden bij de verhuizing/sluiting dislocatie legt de MR een interpretatiegeschil voor aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG).
bulletLees verder

  Ondersteuningsplanraad krijgt inspraak bij faciliteitenregeling

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is per 1 augustus aangepast. De wijzigingen vloeien voort uit de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so, en uit de Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

bulletLees verder

  Schrijf u nu in voor de nieuwe Masterclass MR en FUSIE

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In de nieuwe VOO-Masterclass MR en FUSIE wordt specifiek ingegaan op positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie. De bijeenkomst is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten fuseren.
bulletLees verder

  VOO-brochure schooljaar 2015-2016 voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk.

bulletLees verder

  Nieuw in de MR? Volg ook MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  Een goede voorbereiding: MR en BEGROTING 2016

De begroting 2016 komt binnenkort aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad daarover een advies te vragen in deze financieel lastige tijden. Hoe krijgt u als MR-lid grip op de jaarlijkse cijferbrij zodat de medezeggenschapsraad een goed advies kan geven? De voorlichtingsbijeenkomst MR en Begroting 2016 en het Meerjarenperspectief geeft informatie en inzicht over de begroting 2016 en verdere jaren, zodat u zonder zelf een financieel specialist te zijn een goed advies kunt geven.

bulletLees verder

  Laat u op weg helpen met de CAO PO

De cao 2014 is een feit. De veranderingen raken veel zaken die in de MR worden besproken. Voor de personeelsgeleding van de (G)MR is het belangrijk om te weten welke gevolgen er zijn, bijvoorbeeld wanneer het gaat over schooltijden, onderwijstijd, vakantieroosters en taakbeleid. Bovendien raken deze gevolgen direct en indirect ook ouders. De nieuwe cao is een uitgelezen kans om als MR goede afspraken te maken met de schoolleiding over faciliteiten, het taakbeleid en de vakantieregeling. Tijdens de bijeenkomst MR EN CAO PO wordt u uitgebreid geïnformeerd en verder op weg geholpen.

bulletLees verder

  Hoe leest u de jaarrekening 2014?

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten MR en JAARREKENING in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf.

Elk schoolbestuur moet de jaarrekening ter informatie aan de (G)MR sturen. De jaarrekening is een vaststelling van het financieel beleid van het afgelopen jaar. Door gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheden kunt u invloed uitoefenen en eventuele financiële problemen vroegtijdig aan de orde stellen. Het beoordelen en het stellen van de goede vragen bij deze stukken is vaak lastig.

bulletLees verder

  Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs gaat door!

In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Ondersteuningsplanraden en MR-en van samenwerkingsverbanden kunnen kosteloos een adviseur inschakelen of anderszins hulp blijven ontvangen.

bulletLees verder

  WMS-Congres Medezeggenschap: Ambitie en versterking

Op woensdag 11 november 2015 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen.

Vanuit de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgen adviseurs Janny Arends, Flora Breemer, Jan de Vos en Rein van Dijk workshops. Janny Arends geeft een workshop over het betrekken van ouders bij de MR, Flora Breemer gaat in op Andere Tijden en de rol van de MR, Jan de Vos behandelt passend onderwijs en de rol van de GMR en Rein van Dijk geeft meer inzicht in de faciliteitenregeling.

bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl