Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief

afbeelding3   Thema | Medezeggenschap en draagvlak: een gouden, maar kwetsbaar koppel

Via WhatsApp of de schoolwebsite kunnen medezeggenschapsraden in een voortdurende verbinding staan met de ouders en teamleden. Je bereikt dan meer mensen dan alleen de usual suspects en zo groeit het draagvlak voor te nemen besluiten. In het nieuwe magazine Onze School van de Vereniging Openbaar Onderwijs dat op 19 november verschijnt, leest u veel nuttigs over medezeggenschap. In dit online artikel alvast een tipje van de sluier.
.bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Adviesrecht MR bij tijdelijke vervanging directeur

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS werd gevraagd uitspraak te doen over de tijdelijke waarneming van de directiefunctie. Die valt op verschillende gronden onder het adviesrecht van de medezeggenschapsraad en het instemmingsrecht van de personeelsgeleiding.
bulletLees verder

  Ondersteuningsplanraad krijgt inspraak bij faciliteitenregeling

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is per 1 augustus aangepast. De wijzigingen vloeien voort uit de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so, en uit de Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

bulletLees verder

  Schrijf u nu in voor de nieuwe Masterclass MR en FUSIE

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In de nieuwe VOO-Masterclass MR en FUSIE wordt specifiek ingegaan op positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie. De bijeenkomst is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten fuseren.
bulletLees verder

  VOO-brochure schooljaar 2015-2016 voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk.

bulletLees verder

  Nieuw in de MR? Volg ook MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  Een goede voorbereiding: MR en BEGROTING 2016

De begroting 2016 komt binnenkort aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad daarover een advies te vragen in deze financieel lastige tijden. Hoe krijgt u als MR-lid grip op de jaarlijkse cijferbrij zodat de medezeggenschapsraad een goed advies kan geven? De voorlichtingsbijeenkomst MR en Begroting 2016 en het Meerjarenperspectief geeft informatie en inzicht over de begroting 2016 en verdere jaren, zodat u zonder zelf een financieel specialist te zijn een goed advies kunt geven.

bulletLees verder

  Hoe leest u de jaarrekening 2014?

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten MR en JAARREKENING in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf.

Elk schoolbestuur moet de jaarrekening ter informatie aan de (G)MR sturen. De jaarrekening is een vaststelling van het financieel beleid van het afgelopen jaar. Door gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheden kunt u invloed uitoefenen en eventuele financiële problemen vroegtijdig aan de orde stellen. Het beoordelen en het stellen van de goede vragen bij deze stukken is vaak lastig.

bulletLees verder

  Vereniging Openbaar Onderwijs verhuist

Nog twee weken en dan gaat de deur van het nieuwe pand van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) eindelijk open. Dagelijks wordt er hard gewerkt aan de volgende stap in het verhaal van de VOO.

In het nieuwe pand kan het team verder groeien in de dienstverlening aan de leden: scholen, medezeggenschapsraden, ouderraden en schoolbesturen.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl