Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | Contact met de achterban

In de vorige Themabrief is aandacht besteed aan het belang van goed contact met de achterban. In deze bijdrage staat een aantal concrete voorbeelden om de achterban goed te informeren over wat de MR doet.

.bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Personeel stemt niet in met formatieplan

Op een scholengemeenschap met ruim 2000 leerlingen wilde de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niet instemmen met het formatieplan 2015-2016. De docenten vonden dat er bij de toewijzing van formatie ten onrechte wordt uitgegaan van 36 lesweken, terwijl er 39 weken zijn ingepland. Toch oordeelt de Landelijke Commissie voor Geschillen anders.
bulletLees verder

  GMR en raad van toezicht: goede redenen elkaar vaker te zien

Het overleg tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van het bevoegd gezag vindt zeker eens per jaar plaats, maar er zijn goede redenen om elkaar vaker te spreken: bijvoorbeeld over financiën of dalende leerlingenaantallen.
bulletLees verder

  VOO-congres: Gratis workshops voor MR

Op woensdag 13 april vindt in Almere het VOO-congres 'De toekomst van ons onderwijs begint nu!’ plaats. We blikken terug op 150 jaar VOO en volgen met experts uit politiek, wetenschap en praktijk het huidige debat over “het onderwijs van de toekomst”. Na de plenaire discussie waarin de documentaire Valt er hier nog wat te leren wordt besproken, kunt u deelnemen aan verschillende workshops, waaronder drie over medezeggenschap. Voor leden van de VOO is deelname gratis.
bulletLees verder

  Groeiende hulpvraag bij medezeggenschap passend onderwijs

In januari 2016 werden al door 40 ondersteuningsplanraden (OPR’en) in samenwerkingsverbanden en door MR-en van o.a. cluster-2-instellingen ondersteuningsaanvragen ingediend. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) luidt de noodklok, nu de beschikbare middelen voor 2016 in februari al vrijwel volledig zijn benut.

bulletLees verder

  Brochure Omgaan met krimp in het basisonderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen van medezeggenschapsraden, en ouders, maar ook van directeuren en schoolbesturen, over de vraag hoe je als school kunt omgaan met ‘krimp’. In deze brochure vindt u de informatie die u nodig heeft.

bulletLees verder

  Handboek medezeggenschap voor leerlingen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft onlangs een MR Handboek voor leerlingen geschreven. In dit handboek staat onder andere wat de rechten van leerlingen in de MR zijn, hoe ze moeten onderhandelen en hoe ze mee kunnen praten over de veiligheid en de sfeer op school. MR-leerlingen kunnen het handboek gratis bestellen door een mail te sturen naar info@laks.nl. Het handboek is ook digitaal verschenen.

bulletLees verder

  Masterclass MR en KRIMP VO

De prognoses geven aan dat zo’n 90 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs met de gevolgen van krimp van het leerlingenaantal te maken gaat krijgen of al te maken heeft. Het is voor de MR belangrijk om zich hierop voor te bereiden om niet te worden overvallen door (vergaande) plannen, maar om deskundig de plannen te beoordelen en waar nodig te wijzigen. De VOO organiseert masterclasses waarin wordt ingegaan op de wet- en regelgeving rond krimp en de rol van de MR bij deze ontwikkelingen.
bulletLees verder

 
  Nieuw: training voor leerlingenraad basisonderwijs

Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een prachtige manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR. De Vereniging Openbaar onderwijs (VOO) ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat.
bulletLees verder

  Maartnummer ONZE SCHOOL

Volgende week verschijnt het maartnummer van magazine Onze School, waarin de 'overdreven aandacht' voor onderwijsvernieuwingen en de rol van technologie daarin aan de kaak wordt gesteld. Onder aanvoering van het ministerie van OCW lijkt er een ware zoektocht te zijn ontstaan naar 'het onderwijs van de toekomst', zoals blijkt uit het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Elke school die zelf of via de ouderraad of medezeggenschapsraad lid is van de VOO, krijgt het blad gratis toegestuurd. U kunt ook een VOO-lidmaatschap voor uw scholen afsluiten, zodat zij voortaan ONZE SCHOOL ontvangen.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl