Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | Hoe uw MR de achterban kan betrekken

In de laatste Themabrief MR werden tips gegeven over hoe uw medezeggenschapsraad zijn achterban kan informeren. In deze Themabrief van mei presenteren we een aantal voorbeelden hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban actief bij zijn werkzaamheden kan betrekken.

.bulletLees verder

  Nieuws | Tijd voor jaarverslag 2015

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is duidelijk: in artikel 8, lid 2, onder c staat dat de (G)MR het jaarverslag voor 1 juli ter informatie ontvangt. Het bevoegd gezag dient dus voor de zomervakantie het jaarverslag aan de GMR aan te bieden.
Maar wat doet de GMR met de jaarrekening 2015? Over het algemeen bevat een jaarverslag minimaal drie onderdelen.
bulletLees verder

  Nieuws | Handreiking voor MR bij sluiting of fusie

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een handreiking geschreven voor medezeggenschapsraden die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school. Ook is in de handreiking beschreven wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de medezeggenschapsraad afwijst.
bulletLees verder

  Nieuws | VOO-Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen GMR

De VOO organiseert op dinsdag 7 juni in Amersfoort een netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. Zit u nog niet in dit VOO-netwerk, maar heeft u wel belangstelling?
U bent van harte welkom! Meld u aan bij adviseur Janny Arends van VOO: 036 533 1500, j.arends@voo.nl.
bulletLees verder

  Nieuws | OPR kan nu VOO-lidmaatschap aangaan

Uw OPR kan nu lid worden van VOO. De voordelen in het kort? Helpdesk, vaste contactpersoon, netwerkbijeenkomst & korting op cursussen. Uw werk in de ondersteuningsplanraad (OPR) is van groot belang. Het vereist veel deskundigheid om passend onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband goed te kunnen overzien. Bijvoorbeeld hoe je als OPR het ondersteuningsplan beoordeelt.

OPR Plus lidmaatschap? U kunt ook een Plus-lidmaatschap aangaan: mét een jaarlijkse training voor al uw OPR-leden.
bulletLees verder

  Nieuws | Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Er werden 10 geschillen ingetrokken, waarvan 3 na een mediation. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de Commissie over het jaar 2015.

bulletLees verder

  Nieuws | MR instemmingsrecht bij begroting? Geef uw mening!

U kunt tot 6 juni reageren op een internetconsultatie over de mogelijkheid medezeggenschapsraden instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting te geven. Het ministerie van Onderwijs wil van medezeggenschapsraden en andere betrokkenen weten wat zij ervan vinden dat de MR in plaats van een adviesbevoegdheid een instemmingsbevoegdheid krijgt bij het vaststellen van de hoofdlijnen van de begroting. Via deze internetconsultatie kunnen belanghebbenden hun mening geven.

bulletLees verder

  Scholing | Training voor uw leerlingenraad basisonderwijs

Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een prachtige manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR. De Vereniging Openbaar onderwijs (VOO) ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | PMR stemt niet in met formatieplan

Het bestuur van 16 basisscholen heeft het personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) verzocht in te stemmen met het bestuursformatieplan 2015-2016. De PGMR heeft vervolgens ingestemd. De directeur van een van de scholen (met 23 leerlingen) heeft de PMR een voorstel ter instemming voorgelegd over de indeling van de formatie die in het bestuursformatieplan aan de school is toebedeeld. De PMR deelt vervolgens de directeur mee dat hij zijn instemming aan het voorstel onthoudt.
bulletLees verder

  Ook een abonnement op ONZE SCHOOL?

Het magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs heet Onze School en is informatief, leuk, verdiepend, eerlijk, en af en toe eigenwijs. Met aandacht voor wat u met name interesseert: zaken die leerkrachten en ouders op school raken. Over medezeggenschap, en dé actualiteiten die in het onderwijs spelen.


Als lid krijgt u 4 keer per jaar gratis het magazine Onze School thuisgestuurd, voor maar 26,50 euro. Word daarom ook lid van de VOO: experts in medezeggenschap en onderwijs!

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl