Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | Positie medezeggenschapsraad verbeterd

Op 14 juni stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk op 1 augustus 2016 ingevoerd. De MR krijgt een adviesbevoegdheid bij de aanstelling of het ontslag van de leden van het bestuur. Voor het benoemen van een bestuurder moet een sollicitatiecommissie worden ingesteld waarin zowel een vertegenwoordiger uit of namens de personeelsgeleding van de MR als een vertegenwoordiger uit of namens de oudergeleding van de MR zit.

.bulletLees verder

  Nieuws |Samenwerkingsschool onder openbaar bestuur

Ook openbare schoolbesturen kunnen als het aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt een samenwerkingsschool in stand houden. Hij heeft daarvoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft er eerder op aangedrongen dat ook openbare schoolbesturen straks een samenwerkingsschool in stand mogen houden. Hiermee wordt de bestaande ongelijkheid ten opzichte van bijzondere schoolbesturen - die dit al wel mogen - opgeheven.
bulletLees verder

  Nieuws | WMS-congres in teken van good governance

Het WMS-congres op woensdag 9 november staat in het teken van good governance of goed bestuur. Het congres over medezeggenschap in het onderwijs wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgt verschillende workshops tijdens het congres.
bulletLees verder

  Nieuws | Instemmingsrecht op begroting is verstandig

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt het verstandig om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting. Dat heeft de VOO laten weten via de internetconsultatie die hierover is gehouden. De VOO hanteert als uitgangspunt bij medezeggenschap dat financiële middelen het beleid volgen.Op belangrijke beleidsterreinen heeft de medezeggenschapsraad of een van de geledingen op dit moment een instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld over het schoolplan of het formatieplan. De VOO vindt het dan ook logisch en gewenst dat er voor de begroting eveneens een instemmingsbevoegdheid geldt.
bulletLees verder

  Nieuws | Bespreek uw activiteitenplan voor schooljaar 2016-2017

Elke medezeggenschapsraad stelt aan het begin van het nieuwe schooljaar het activiteitenplan vast. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert medezeggenschapsraden en schoolleiders om dat activiteitenplan in een gezamenlijk ambitiegesprek voor te bereiden. De VOO ondersteunt regelmatig schoolleiders en medezeggenschapsraden bij dit gesprek en bij de totstandkoming van het activiteitenplan. Een adviseur helpt dan desgevraagd bij het opstellen van de onderwerpen en adviseert u over de prioriteiten.
bulletLees verder

  VOO: monitor SWV's met grootste negatieve verevening

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de verschillen in criteria en procedures voor toelaatbaarheidsverklaringen tussen de samenwerkingsverbanden (swv's) passend onderwijs. Dat heeft de VOO laten weten in een reactie op de negende voortgangsrapportage passend onderwijs. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De VOO vindt met name de toenemende invloed van financiële criteria bij het beschikbaar stellen van noodzakelijke extra ondersteuning aan leerlingen zorgelijk.
bulletLees verder

  VOO start netwerk ambtelijk secretarissen medezeggenschap

In Amersfoort vond de eerste door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerde netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen in het onderwijs plaats. U kunt zich aanmelden voor de netwerkgroep en deelnemen aan een volgende bijeenkomst.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | instemmingsrecht MR op lessentabel

Op een school met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t stelt het bevoegd gezag jaarlijks voor alle afdelingen de zogenoemde ‘lessentabel’ vast. Hieronder wordt verstaan ‘de regeling van het aantal wekelijkse contacturen per vak, per afdeling en per leerjaar’. In voorgaande jaren heeft het bevoegd gezag het voorgenomen besluit steeds ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).
bulletLees verder

  Bent u een idealist?

En is sterke medezeggenschap in het onderwijs u ook veel waard? Wilt u bovendien op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de medezeggenschap en het openbaar onderwijs? En bent u dus een idealist pur sang? Word dan ook persoonlijk lid van de VOO. Wij ijveren onophoudelijk voor de belangen van het openbaar onderwijs en sterke medezeggenschap in Den Haag én op lokaal niveau. En helpen elke dag op scholen.


Als lid krijgt u bovendien 4 keer per jaar gratis het magazine Onze School thuisgestuurd, voor maar 26,50 euro. Word daarom ook lid van de VOO: experts in medezeggenschap en onderwijs!

  Nieuws | OPR kan nu VOO-lidmaatschap aangaan

Uw OPR kan nu lid worden van VOO. De voordelen in het kort? Helpdesk, vaste contactpersoon, netwerkbijeenkomst & korting op cursussen. Uw werk in de ondersteuningsplanraad (OPR) is van groot belang. Het vereist veel deskundigheid om passend onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband goed te kunnen overzien. Bijvoorbeeld hoe je als OPR het ondersteuningsplan beoordeelt.

OPR Plus lidmaatschap? U kunt ook een Plus-lidmaatschap aangaan: mét een jaarlijkse training voor al uw OPR-leden.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl