Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | Activiteitenplan van de MR

Een professionele medezeggenschapsraad werkt met een activiteitenplan (AP). In dit plan worden behalve vaste onderwerpen zoals de begroting en het formatieplan ook vergaderdata en de gewenste scholing van de MR-leden opgenomen. Ook andere belangrijke zaken zoals de communicatie met de achterban en de samenwerking tussen MR en schoolleiding kunnen worden ingepland. Zo weet iedereen wanneer een onderwerp wordt besproken en kan zowel de MR als de schoolleiding zich vanuit zijn eigen rol goed voorbereiden. 

.bulletLees verder

  Nieuws | Meer zeggenschap voor ouders over ondersteuning kind

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Loes Ypma (PvdA), waarin het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief is vastgelegd. Daarmee krijgen ouders meer zeggenschap over de ondersteuning van hun kind op school. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt de ondersteuning en begeleiding van de leerling beschreven.
bulletLees verder

  Nieuws | Medezeggenschap cluster 1 en 2 verandert

Ouders van dove of slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs kunnen straks ook lid worden van de medezeggenschapsraad van hun begeleidende cluster 1 of 2 instelling. De Tweede Kamer heeft hiervoor een amendement aangenomen. Sinds vorig jaar konden ouders in de instellingen voor cluster 1 en 2 op grond van een spreekrecht wel al meedoen in een MR of een deelraad van een instelling, maar zij hadden nog geen stemrecht.
bulletLees verder

  Lobby | Brief naar minister Bussemaker voor verbeteringen in de WMS

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dringt in een brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan om een aantal recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) te vervolmaken. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft een aantal wijzigingen ondergaan als gevolg van de wet Versterking Bestuurskracht. Toch gaat een aantal maatregelen nog niet ver genoeg of is er sprake van onzorgvuldigheid in wetgeving, vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).
bulletLees verder

  Commentaar: Ook nietigheid van besluiten bij ontbreken advies

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt de sollicitatiecommissie bij de aanstelling van een bestuurder verplicht gesteld en wordt het recht voor de medezeggenschapsraad om een beroep te doen op de nietigheid van een besluit uitgebreid. Een besluit dat is genomen zonder vooraf de instemming van de medezeggenschapsraad te vragen, is nietig wanneer de medezeggenschapsraad tegenover het bevoegd gezag een schriftelijk beroep doet op de nietigheid van dat besluit. Dat schriftelijke beroep moet worden gedaan binnen zes weken nadat het bevoegd gezag zijn besluit heeft genomen.
bulletLees verder

  Actueel | Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen in de WMS

De VOO organiseert dit najaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de actuele wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Voor de zomervakantie stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2017 van kracht. De wetswijzigingen hebben onder andere gevolgen voor uw reglement. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van wat er verandert en wat uw MR te doen staat.
bulletLees verder

afbeelding2   Helpdesk | Onduidelijkheid bij MR over de functiemix

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt regelmatig vragen over de CAO PO en de functiemix. Het is dan onduidelijk hoeveel LB-functies er mogen zijn binnen een school en of dit aantal invloed heeft op het totale aantal FTE op school. De functiemix staat beschreven in de CAO PO die op 27 april 2016 is vastgesteld (zie hoofdstuk 5.6). Samengevat komt het erop neer dat de werkgever de opdracht heeft om via een gefaseerd traject te zorgen dat er meer LB-functies binnen de organisatie gerealiseerd worden.
bulletLees verder

  Nieuwste nummer Onze School

Dat de sluiting van een dorpsschool veel indruk maakt, bewijst het verhaal van obs t Klaverblad in Drimmelen. In het coververhaal van Onze School vertellen Stephanie Bekker van de stichting behoud kleine scholen en schoolbestuurder Ad Goossens over de jarenlange helaas en tevergeefse strijd om de school open te houden.

Het novembernummer van Onze School ligt deze week op de mat bij alle leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).


Als lid krijgt u bovendien 4 keer per jaar gratis het magazine Onze School thuisgestuurd, voor maar 26,50 euro. Word daarom ook lid van de VOO: experts in medezeggenschap en onderwijs!

  Nieuwe scholingsbrochures PO/VO: Vergroot de kracht van de (G)MR

De nieuwe VOO-brochures met het scholingsaanbod aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs zijn uit. Alle scholen ontvangen voor hun MR een exemplaar per post. Er zijn voor het primair en voortgezet onderwijs afzonderlijke brochures gemaakt, waarin het specifieke cursus- en ondersteuningsaanbod is opgenomen. De brochures zijn gratis na te bestellen (per post) of te downloaden.
bulletLees verder

  VOO Ledenpanel: Doe mee!

Op school, thuis of op een feestje: wat er goed en fout gaat in het onderwijs is een geliefd gespreksonderwerp. Iedereen die kinderen op school heeft of op school werkt, heeft wel een mening over de ontwikkelingen in het onderwijs. Gaat uw interesse verder dan dat? Denkt u ook graag mee over andere belangrijke VOO-onderwerpen zoals sterke medezeggenschap en een goede samenwerking tussen school en ouders? Dan is het VOO Ledenpanel iets voor u.

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl