Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
  Thema: De goed functionerende MR

Veel MR-leden zijn redelijk tevreden over het functioneren van hun raad. Verbeteringen zijn altijd mogelijk, maar de basis is op orde en er wordt goed samengewerkt met het bevoegd gezag. Er is een aantal kenmerken dat bijdraagt aan goede medezeggenschap op school; deels liggen die bij de schoolleiding als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en deels liggen die bij de MR. Er zijn 5 kenmerken die zorgen voor goed functionerende medezeggenschap. Om te beginnen beschikt zowel de MR als de schoolleider over voldoende kennis van medezeggenschap. Daarnaast werkt de MR met een jaarplan...
bulletLees verder

afbeelding3   Zittingsduur mag kandidaatstelling MR niet belemmeren

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt regelmatig vragen over de zittingsduur die vaak in reglementen van medezeggenschapsraden is opgenomen. Een van die vragen is of iemand die de zittingsperiode niet kan volmaken, zich toch kandidaat voor de medezeggenschapsraad mag stellen.
.bulletLees verder

afbeelding3   Vraag een quickstart aan

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich ook in 2017 weer samen met hun bestuurder aanmelden voor een kosteloze maatwerktraining Quickstart Medezeggenschap. Binnen deze training, die één dag- of avonddeel (circa 4 uur) duurt, krijgt u tips en handvatten aangereikt voor het goed organiseren van medezeggenschap, en gaat u in gesprek over uw ambities op dit vlak.
.bulletLees verder

  Nieuws | MR gaat over eigen lidmaatschap

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt nogal eens vragen van medezeggenschapsraden die menen dat zij voor het aangaan van een lidmaatschap eerst toestemming aan hun directeur moeten vragen. Dit is een misverstand; de MR bepaalt zelf waar hij lid van wordt. De kosten voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld de VOO vallen onder de faciliteitenregeling.
bulletLees verder

  Nieuws | Statuut en reglement medezeggenschap actualiseren

Medezeggenschapsraden hebben door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht per 1 januari te maken gekregen met veranderingen in de bevoegdheden. Daardoor moeten ook het reglement en het medezeggenschapsstatuut worden aangepast. De MR moet met tweederde meerderheid instemmen met de gewijzigde documenten.
bulletLees verder

  Uitspraak LCG | Rol van MR bij ontslag schoolleiding

Over de aanstelling van de schoolleiding en de rol daarbij van de medezeggenschapsraad is al veel geschreven. De LCG WMS heeft zich in een aantal zaken uitgesproken over situaties waarbij tijdelijke invulling van de functie door een interim-directeur aan de orde was of de snelle actie van een bevoegd gezag bij ziekte van de zittende functionaris. De vraag daarbij was steeds of de MR zijn adviesbevoegdheid moet kunnen uitoefenen. Het antwoord is onomstotelijk “ja”.
bulletLees verder

  Tips voor MR-leden op infowms.nl

In de voorbereiding op het jaarlijkse WMS-congres is de deelnemers gevraagd tips te geven over goede medezeggenschap. Dat leverde een aantal praktisch bruikbare suggesties op die zowel betrekking hebben op de organisatie van de medezeggenschap (werken met commissies, werken met een oplegger) tot tips over de houding die je als MR-lid het beste kunt aannemen (kritisch-constructief).
bulletLees verder

  Actueel | Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen in de WMS

De VOO organiseert ook in het voorjaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de actuele wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Voor de zomervakantie stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2017 van kracht. De wetswijzigingen hebben onder andere gevolgen voor uw reglement. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van wat er verandert en wat uw MR te doen staat.
bulletLees verder

  Actueel | Workshop activiteitenplan MR

Een van de doelen van medezeggenschap is het bijdragen aan de kwaliteits- en beleidsontwikkeling van de school. Met het activiteitenplan heeft u de mogelijkheid om uw MR-activiteiten te plannen en goed voor te bereiden. Het activiteitenplan is in feite het jaarplan van de MR. Omdat het méér is dan een opsomming van onderwerpen die de MR dit jaar gaat behandelen, biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deze training in de vorm van een workshop aan.
bulletLees verder

afbeelding2   Heeft u een probleem? Vraag nu een servicekaart aan

Er zijn nu eenmaal kwesties die wat extra hulp vereisen. De adviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs hielpen in 2016 al meer dan 80 medezeggenschapsraden en GMR'en bij onder andere fusietrajecten, fusie-effectrapportages, schooltijden, taakbeleid, de meerjarenbegroting en de samenwerking tussen de MR en de schoolleiding.
Kunt u deskundige begeleiding gebruiken en met een van onze adviseurs spreken?
Vraag dan online de servicekaart aan en wij nemen direct contact met u op.
bulletLees verder

  De nieuwe WMS-bevoegdhedenkaartjes zijn er!

De WMS-bevoegdhedenkaartjes zijn geactualiseerd en kunnen nu besteld worden. De wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die per 1 januari gelden, zijn opgenomen in de overzichtkaartjes voor de medezeggenschapsraad. Op de handzame kaartjes wordt per onderwerp aangegeven welke geleding in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel.
bulletLees verder

  VOO Ledenpanel: Doe mee!

Op school, thuis of op een feestje: wat er goed en fout gaat in het onderwijs is een geliefd gespreksonderwerp. Iedereen die kinderen op school heeft of op school werkt, heeft wel een mening over de ontwikkelingen in het onderwijs. Gaat uw interesse verder dan dat? Denkt u ook graag mee over andere belangrijke VOO-onderwerpen zoals sterke medezeggenschap en een goede samenwerking tussen school en ouders? Dan is het VOO Ledenpanel iets voor u.

  Proefabonnement Kwink (advertentie)

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Voor meer informatie, klik hier

 

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl